• Адрес: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ 47 Скл. база "Бургас Комерс" склад №11
 • +359 884 311 322 +359 56 840 880

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.reniks.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество “Реникс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, жк.Зорница, бл.19, вх.3, ап.6 , вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102715328 представлявано от Ваня Райкова Георгиева – Управител, тел./факс: 056/ 840 880; моб.: 0884 311 322; email: reniks_ood@abv.bg, наричано по-долу за кратко „РЕНИКС“ от една страна и от друга страна –  Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.reniks.bg , наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия РЕНИКС уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

 2. На страницата  www.reniks.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. РЕНИКС гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от РЕНИКС за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави

 4.  РЕНИКС се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. РЕНИКС е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на РЕНИКС при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

 1. Електронният магазин www.reniks.bg предлага богата гама от стоки за еднократна употреба, санитарни и хигиенни консумативи за ресторанти и хотели. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни както за покупка чрез електронния магазин www.reniks.bg , така и на място в търговските обекти на РЕНИКС.

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на РЕНИКС.

8.3. Електронният магазин www.reniks.bg предлага и стоки, по поръчка на Потребителя. Стоките, по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са налични предварително, а се доставят при конкретна поръчка от Потребител.

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.

 1. РЕНИКС не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки.

 2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като РЕНИКС не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 3. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

 4. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

 5. РЕНИКС си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на РЕНИКС.

Регистрацията в сайта е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.reniks.bg предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия.

 1. За да направите поръчка през сайта на РЕНИКС, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в горния десен ъгъл на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на РЕНИКС и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Продължи”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail.

14.6.      Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.

14.6.1.   При избор на куриер, ще се появи таблица с различни варианти за срок на доставка. Изберете от предложените възможности. Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга.

14.7.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.reniks.bg. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Продължи”.

14.8.  На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.9.  Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

14.10.В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Финализирай”.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Реникс“ ООД , касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Финализирай“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.

 2. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, РЕНИКС има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, РЕНИКС може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната.

 4. Ако е необходимо, служител на РЕНИКС ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).

19.1.2.  Плащане по банков път.

19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България:

19.2.1.  Плащане по банков път.

19.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на РЕНИКС, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на РЕНИКС сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на РЕНИКС, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на проформа фактурата. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

Начини на плащане

 1. Плащане в брой при доставка

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от служител на Реникс или от куриерска фирма. Доставката за територията на гр.Бургас и прилежащите Черноморски курорти е напълно безплатна. Цените за доставка за останалите населени места може да откриете в раздел „Доставки“

 1. Плащане с банков превод

В случай, че изберете този начин за плащане е необходимо предварително да заплатите поръчката. След удостоверяване на извършено плащане, поръчката Ви ще бъде изпратена.

При плащане с платежно нареждане по сметката на:

Получател: „Реникс“ ООД

IBAN: BG66 UBBS 8888 1000 9129 15

BIC: UBBSBGSF

банка: ОББ АД

Основание за плащане: номер на издадената проформа фактура

Моля, въвеждайте точната дължима сума на издадения документ.

Забележка: В банковия превод не се включва сумата за доставка, ако доставката ще се извършва с куриер. Стойността на доставката се заплаща на място на куриера.

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.reniks.bg освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

24.1. за територията на Република България – до 3 /три/ работни дни.

24.2. извън територията на Република България (за ЕС) – до 5 /пет/ работни дни.

Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България и Европейския съюз.

 1. РЕНИКС не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от РЕНИКС обстоятелства.

 2. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми РЕНИКС на тел. (+359) 884 311 322;

 3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и РЕНИКС не бъде незабавно уведомен на тел (+359) 884 311 322;  , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

 4. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с РЕНИКС на тел (+359) 884 311 322;  за отстраняване на несъответствието.

 5. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, РЕНИКС се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на РЕНИКС на тел (+359) 884 311 322;

 8. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока

ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.reniks.bg) ).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; . Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук. ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

До „Реникс“ ООД, гр. Бургас, жк.Зорница, бл.19, вх.3, ап.6 , тел.:(+359) 884 311 322, факс: (+359) 56 840 880, електронен адрес: reniks_ood@abv.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………….……………………………..

Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………………………………………………………………

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

 1. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

 2. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху РЕНИКС, с получаването на стоката от РЕНИКС.

 3. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на РЕНИКС стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал РЕНИКС за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като РЕНИКС се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

 4. Рекламации

39.1. Рекламациите се предявяват пред РЕНИКС или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

– На място, във всеки един от търговските обекти на РЕНИКС, посочени в интернет страницата www.reniks.bg

39.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– на адреса по търговска регистрация на дружеството гр. Бургас, жк.Зорница, бл.19, вх.3, ап.6

– по електронен път – на електронния адрес за рекламации на РЕНИКС – reniks_ood@abv.bg

39.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

39.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител,

РЕНИКС има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

 1. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на РЕНИКС на формата за въпроси и запитвания или на тел (+359) 884 311 322, в рамките на работното време: от 8:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. РЕНИКС не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

 3. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин РЕНИКС е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между РЕНИКС и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

 4. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.